آزمایشگاه تشخیص پاتوبیولوژی کلینیک قیطریه

021-22217292
02122212310